آموزشگاه رباتیک ونداد
robotic
سایر مطالب

قوانین مسابقات رباتیک نمایشگاه 91 / قوانین مسابقات /
 1439  :دفعات مشاهده    1391/07/11  :تاریخ
جنگجو مقطع ابتدایی و راهنمایی

قوانین ســــــــراسری مسابقات رباتیک دانش آموزی لیگ جنگجو مقطع ابتدایی و مقطع راهنمایی

 

مقدمه)

 

زمین مسابقه جنگجو 200 سانتی متر قطر دارد. ممکن است کنار های زمین 10 سانت دیواره داشته باشد . البته این دیواره تنها در 4 قسمت زمین بریدگی دارد..  حداقل وزن ربات 2500 گرم و حداکثر وزن ربات 4500 گرم و ابعاد آن 45 *45 سانتی متر است. (محدودیت ارتفاع وجود ندارد)